Shield emergency response

GSAStarMarkweblogopolicy3333_1454214901874